MOVEMENTS FACTORY FOUNDATION

Fundacja powołana przez Iwonę Pasińską, celem której jest inicjacja i popularyzacja edukacji kulturowej. Promuje, współtworzy oraz szerzy programy aktywizujące czynne współuczestnictwo w obszarze sztuki i kultury. Realizuje projekty performatywne, wydawnicze, badawcze. Wśród jej celów znajduje się również stymulacja rozwoju psychomotorycznego ze szczególnym uwzględnieniem programów tworzonych na rzecz osób starszych, z deficytami sprawności oraz dzieci.

Prezes: Katarzyna Drzażdżyńska-Tenderowicz

Członkowie Zarządu: Agata Majcherek, Iwona Pasińska

KRS: 0000548214

NIP: 783 172 40 75

REGON: 36106134100000

61-877 Poznań

ul. Woźna 9c/3

BGŻ 61 2030 0045 1110 0000 0284 8770

 

Celami Fundacji są:

 1. inicjowanie i popularyzacja edukacji kulturalnej oraz działalności badawczej i naukowej, promującej i szerzącej programy aktywizujące czynne współuczestnictwo w obszarze kultury i sztuki, ze szczególnym nastawieniem na edukację osób starszych, dzieci, młodzieży oraz osób z deficytami sprawności intelektualnych lub fizycznych;
 2. promocja kultury oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze, w szczególności poprzez budowanie programów umożliwiających aktywny udział w jej tworzeniu oraz świadomym pielęgnowaniu jej wartości;
 3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. inicjowanie oraz organizowanie programów pomocy społecznej na rzecz integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5. pomoc oraz wspieranie działalności aktywizującej udział w życiu społecznym i kulturalnym ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku emerytalnym;
 6. pomoc oraz wspieranie programów na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym nastawieniem na stymulację ich rozwoju psychomotorycznego;
 7. inicjacja i organizacja programów wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 8. inicjacja, organizacja oraz popularyzacja programów oświatowo-kulturalnych szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych artystycznie;
 9. inicjacja programów i pomocy na rzecz rozwoju psychomotorycznego ze szczególnym uwzględnieniem stymulacji rozwoju osób starszych oraz niepełnosprawnych;
 10. tworzenie, koorydnowanie oraz wspieranie platform wymiany umożliwiających przepływ wiedzy i  doświadczeń w zakresie psychomotorycznego rozwoju człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji wiedzy i zasobów o motoryce człowieka poprzez środki digitalne;
 11. wspieranie rozwoju sztuki tańca oraz wszelkich form działalności artystycznej;
 12. wspieranie rozwoju oraz działalność w obszarze arteterapii.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. animowanie, organizowanie, produkowanie, promowanie oraz prezentowanie wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i naukowych;
 2. twórczą aktywizację środowisk i lokalnych wspólnot;
 3. animowanie, rozwijanie i wspieranie pozaszkolnych form edukacji artystycznej;
 4. realizowanie projektów społecznych skierowanych do osób z obszaru ryzyka wykluczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i starszych;
 5. udzielanie merytorycznej i organizacyjnej pomocy animatorom kultury, kuratorom, artystom oraz twórcom niezależnym i niezrzeszonym;
 6. animowanie, wspieranie i organizowanie form terapii psychomotorycznych poprzez ruch, muzykę oraz inne działania artystyczne;
 7. prowadzenie szerokiej działalności informacyjnej, dokumentacyjnej, archiwizacyjnej i promocyjnej w zakresie kultury, sztuki i socjologii;
 8. prowadzenie działalności wydawniczej w dziedzinie popularyzacji kultury, sztuki i edukacji kulturowej;
 9. wspieranie międzynarodowej wymiany artystycznej;
 10. działalność na rzecz wspierania rozwoju infrastruktury oraz badań naukowych w zakresie kultury, sztuki, nauk społecznych oraz kognitywistycznych;
 11. analizowanie polityk kulturalnych, formułowanie opinii i wniosków oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości zarządzania kulturą;
 12. współpracę z organami centralnymi, władzami samorządowymi, instytucjami kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi działającymi w sferze kultury, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, mediami i indywidualnymi artystami w celu realizacji celów statutowych;
 13. inne działania sprzyjające rozwojowi celów statutowych Fundacji.

 

 

 

sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji w roku 2012

sprawozdanie merytoryczne Movements Factory 2013

sprawozdanie merytoryczne_2014_2015

sprawozdanie merytoryczne_MF_2015

sprawozdanie_merytoryczne_MFF_2015

sprawozdanie_merytoryczne_MFF_2016

sprawozdanie_merytoryczne_MFF_2017

sprawozdanie_merytoryczne_MFF_2018

sprawozdanie_merytoryczne_MFF_2019

Sprawozdanie_merytoryczne_2020

Sprawozdanie_merytoryczne_2021

sprawozdanie_merytoryczne_MFF_2022